Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

การประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสารณภัยจังหวัดมหาสารคาม 2/2565

pll_content_description

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 211 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคามครั้งที่ 2/2565 เพื่อทราบข้อสั่งการจากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางในประเด็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยปี 2565 การจัดทำแผนที่เส้นทางน้ำในจังหวัดมหาสารคามการพยากรณ์อากาศ (สถานีอุตุนิยมวิทยามหาสารคาม) ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามและการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนและฝนทิ้งช่วงและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย (อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอกันทรวิชัย อำเภอเมืองเทศบาลมหาสารคาม) พร้อมทั้งพิจารณาคำสั่งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดมหาสารคาม 2565 และร่างแผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัดมหาสารคามปี 2565 ข้อเสนอจากการถอดบทเรียนอุทกภัยปี 2564

ทั้งนี้ นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม มอบหมาย ว่าที่ ร.ต.หญิงมนัสวิน เข็มมี นักวิชาการแรงงาน และนางสาวปาลิตา แสวง นักวิชาการแรงงาน ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

TOP