Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

การประชุมกำกับติดตามของตณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 2/2565 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

pll_content_description

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมกำกับติดตามของคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 2/2565 (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Webex Meeting) โดยมีประเด็นที่สำคัญได้แก่
1. สถานการณ์และแนวโน้มของปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ปปส. ภาค 3 และ ปปส. ภาค 4 (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหนือ
2. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2565 ในพื้นที่ ปปส.ภาค 3 และ ปปส.ภาค 4 (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหนือ 20 จังหวัด)
ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) มอบหมายให้นายพัฒนพงษ์ พลเยี่ยม นักวิชาการแรงงาน และนายอาระยะ กุดวงษา นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

TOP