Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

การประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือน ธันวาคม 2566

pll_content_description

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือน ธันวาคม 2566 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือและร่วมพิจารณาผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมากับส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม          

       โดยวาระก่อนการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำกล่าวคำปฏิญาณตนของข้าราชการและเป็นประธานมอบรางวัลจากผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆประกอบด้วย

1) พิธีมอบเกียรติบัตรพ่อผู้เป็นต้นแบบการพัฒนาพลังงาน จำนวน 1 ราย คือ นายบรรจง แสนยะมูล

2) พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชน ภายใต้กิจกรรม การประกวดลายภาพพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” และงานหัตถกรรม จำนวน 13 ราย

3) พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมการออกแบบตัดเย็บผ้าไทย ภายใต้โครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” จำนวน 5 ราย และฉายวีดีทัศน์ข่าวเด่นรอบเดือน

ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) เข้าร่วมการประชุมฯ ในครั้งนี้ด้วย

TOP