Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

การประชุมคณะกรรมการกำหนดอัตราค่าจ้างงานผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

pll_content_description

วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม นายเฉลา สร้อยทอง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดอัตราค่าจ้างงานผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อพิจารณาปรับปรุงอัตราค่าจ้างงานของผู้ต้องขังให้มีความถูกต้อง เป็นธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและเป็นไปตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละท้องที่ จากการพิจารณาการกำหนดอัตราค่าจ้างงานผู้ต้องขังเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดมหาสารคาม

ทั้งนี้นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางมนภรณ์ นุริตานนท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

TOP