Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

การประชุมชี้แจงคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานแรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ

pll_content_description

TOP