Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของไทย วันที่ 6 เมษายน 2565 “วันจักรี”

pll_content_description

 

วันพุธที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ วัดเหนือแวงน่าง ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของไทยวันที่ 6 เมษายน 2565 “วันจักรี” โดยในกิจกรรมมีหัวหน้าส่วนราชการประชาชนจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนร่วมพัฒนาภูมิทัศน์วัดและทำความสะอาดบริเวณวัดเหนือแวงน่าง
ทั้งนี้ นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.หญิงมนัสวิน เข็มมี นักวิชาการแรงงาน นางสาวชลิตา ทูลธรรม นักวิชาการแรงงาน นายพชรพล นพวงศ์ ณ อยุธยา นักวิชาการแรงงาน และนายอลงกรณ์ นาทันตอง เจ้าหน้าที่ธุรการ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

TOP