Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

กิจกรรมถวายกำลังใจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

pll_content_description

“กิจกรรมถวายกำลังใจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 08.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และพสกนิกรชาวจังหวัดมหาสารคามทุกหมู่เหล่า พร้อมใจกันใส่เสื้อสีม่วง ร่วมกิจกรรมถวายกำลังใจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานในพิธี ได้ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นำผู้ร่วมกิจกรรมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี นำกล่าว “ทรงพระเจริญ” 3 ครั้ง และ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมแปลแถวเป็นคำว่า เรารักพระเทพ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ

              นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า พสกนิกรชาวจังหวัดมหาสารคามทุกหมู่เหล่า ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ต่อใต้ฝ่าละอองพระบาท ด้วยเป็นพระผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ทรงทุ่มเทและทรงงานหนักอย่างต่อเนื่อง ได้ทรงงานด้านวิชาการ ด้านการพัฒนา ด้านการศึกษา ตลอดจนทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทั้งเด็กเล็กเยาวชน คนวัยทำงาน คนพิการ ผู้สูงอายุ รวมทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรงพระราชทานความช่วยเหลือ การสร้างอาชีพ การรักษาพยาบาล การสาธารณสุข การศึกษา การแก้ไขปัญหาต่างๆ การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ทรงส่งเสริมเรื่องการศึกษาวิจัยให้ประเทศไทยมีโอกาสก้าวทันต่างประเทศ รวมถึงส่งเสริมด้านศาสนา อีกทั้ง ทรงสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อันเป็นคุณประโยชน์แก่พสกนิกร และ ได้อุทิศพระวรกาย พระปัญญา และพระราชทรัพย์ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาเป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพสกนิกร และก่อให้เกิดความสงบร่มเย็น ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติ และประชาชนตลอดมา ทำให้ใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงสถิตอยู่ในใจของพสกนิกรตลอดมา

ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 5 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ด้วย

TOP