Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

คณะกรรมการศูนย์ประสานงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ออกตรวจสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวในพื้นที่อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการศูนย์ประสานงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมตรวจบูรณาการฯ ชุดตรวจที่ 1โดยการนำทีมของสำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ตรวจสถานประกอบการ จำนวน 3 แห่ง ลูกจ้างทั้งหมด 165 คน เป็นแรงงานไทย จำนวน 120 คนและ แรงงาน ต่างด้าว 45  คน ได้แก่

                –  ห้างหุ้นส่วนจำกัดนิวแครรี่คอม ประเภทกิจการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ที่ตั้ง 77 ม.3 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม มีลูกจ้างทั้งหมด 130 คน เป็นแรงงานไทย จำนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 89.23 แรงงาน ต่างด้าวสัญชาติลาว  14 คน คิดเป็นร้อยละ 10.73

                – บ้านคุณย่า  ประเภทกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ที่ตั้ง 451 ม.3 ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม มีลูกจ้างทั้งหมด 9 คน เป็นแรงงานไทย จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 แรงงาน ต่างด้าวสัญชาติลาว  7 คน คิดเป็นร้อยละ 77.78

                – นายพงศพัศ จอมเกาะ  ประเภทกิจการก่อสร้าง ที่ตั้ง 199 ม.19 ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม มีลูกจ้างทั้งหมด 26 คน เป็นแรงงานไทย จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69 แรงงาน ต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา  24 คน คิดเป็นร้อยละ 92.31

จากการตรวจสอบ พบว่า สถานประกอบการได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นอย่างดี ในการนี้ เจ้าหน้าที่ได้แนะนำพนักงานให้เข้าร่วมแอปพลิเคชัน “หมอชนะ”โดยในส่วนของนายจ้างให้เข้ากลุ่ม Line ชื่อ “ศูนย์ประสานงาน COVID-19 กรง.มค.” เพื่อได้ทราบข้อมูลข่าวสาร และแนะนำสถานประกอบการ ให้มีการควบคุม ดูแล ไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาตของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และให้ดำเนินการตามคำสั่งกระทรวงแรงงานและประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคามอย่างเคร่งครัด

TOP