Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

แรงงานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมงาน OTOP มหาสารคามและกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ ณ จังหวัดอุดรธานี

pll_content_description

“งาน OTOP มหาสารคามและกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ ณ จังหวัดอุดรธานี”

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ (ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม) เป็นประธานเปิดโครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน กิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ระหว่างวันที่ 15-19 กันยายน 2564 เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP สร้างงานสร้างอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ มีกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมจำหน่ายสินค้า จำนวน 47 กลุ่ม/ราย

ทั้งนี้ นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ (แรงงานจังหวัดมหาสารคาม) เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ในครั้งนี้ด้วย

TOP