Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ประชุมกรมการจังหวัดติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย งานสำคัญของรัฐบาลและจังหวัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

pll_content_description

ประชุมกรมการจังหวัดติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย งานสำคัญของรัฐบาลและจังหวัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอเข้าร่วมประชุม

    โดยวาระก่อนการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำกล่าวคำปฏิญาณตนของข้าราชการและเป็นประธานมอบรางวัลจากผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆประกอบด้วย 1.) พิธีมอบรางวัลการประกวดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ดีเด่นระดับจังหวัด (สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม) 2.) พิธีมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2567 (สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม) 3.) พิธีมอบรางวัลการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2567 (สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม) 4.) พิธีมอบโล่รางวัลเกียรติคุณโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง ” แผ่นดินธรรม

แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2566 (ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม) 5.) พิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม “คนดีศรีจังหวัดมหาสารคาม” ประจำปี 2566 จำนวน (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม) 6.) พิธีมอบเกียรติบัตรแทน ดร.สุทิน คลังแสง ในการแสดงสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์”ครูน้ำมวก” (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม) 7.) การมอบเงินรายได้จากการจัดงานราตรีเส้นสายลายผ้ามหาสารคาม ประจำปี 2567 ให้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมการกุศลช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับประชาชน (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม)

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานการประชุม ได้นำเข้าสู่วาระการประชุม โดยที่ประชุมได้รับทราบ รายงานการดำเนินงานตามวาระสำคัญของรัฐบาล ประกอบด้วย การจัดรัฐพิธีที่ระลึก “พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และเชิญชวนแต่งกายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

รายงานการดำเนินงานตามวาระสำคัญของจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ประกอบด้วย การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการสำหรับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงเวลาที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทยจำนวนมาก ผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โครงการสัตว์ปลอดภัย คนปลอด จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ 2567 การเตรียมความพร้อมในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาที่จะครบวาระในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ผลการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2567 ผลการดำเนินการโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2566/67 รายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) และการขับเคลื่อนวาระ 160 ปี เมืองมหาสารคาม พร้อม เชิญชวนหน่วยงานและชาวมหาสารคาม ร่วมบูชาพระพุทธมงคลสารคามประทานพร เพื่อสมทบทุนสร้างหอพระประจำศาลากลางจังหวัดมหาสารคามและเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาส 160 ปี เมืองมหาสารคาม

TOP