Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2565

pll_content_description

 

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 409 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญจังหวัดมหาสารคาม รอบการประเมินที่ 1/2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) จำนวน 34 หน่วยงาน จำนวนข้าราชการ 4,145 ราย ระดับดีเด่น 3,213 ราย (ร้อยละ 78.98) ระดับดีมาก 835 ราย (ร้อยละ 20.53) และระดับดี 20 ราย (ร้อยละ 0.49) ทั้งนี้ นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ (แรงงานจังหวัดมหาสารคาม ) เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าวด้วย

 

 

TOP