Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2566

pll_content_description

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 2 ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณา จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้

  1. แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ ตามข้อ 8 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม พ.ศ. 2564
  2. การกำหนดสถานที่รับสมัครเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม
  3. การกำหนดที่เลือกตั้ง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม วันที่ 24 ธันวาคม 2566

ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม ((นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) ร่วมประชุมฯ ดังกล่าวด้วย

TOP