Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2566

pll_content_description

“ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2566 “

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 2 ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2566 เพื่อรับทราบ

  1. ระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม พ.ศ. 2564
  2. การกำหนดที่เลือกตั้ง ได้แก่ โรงเรียนผดุงนารี อำเภอเมืองมหาสารคาม
  3. ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการเลือกตั้งฯ ได้แก่ สนง.ประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม

เพื่อพิจารณา

  1. การพิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนฯ ได้แก่ บัญชีรายชื่อนายจ้างผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้ประกันตนมาตรา 33 39 และมาตรา 40
  2. การกำหนดที่เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน จำนวน 5 หน่วย ๆ ละประมาณ 850 คน
  3. การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย จำนวน 5 ชุด

ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) ร่วมประชุมฯ ดังกล่าวด้วย

TOP