Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมหาสารคาม (ก.บ.จ.มหาสารคาม) ครั้งที่ 1/2565

pll_content_description

 

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 409 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมหาสารคาม (ก.บ.จ.มหาสารคาม) ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณา

1. การเปลี่ยนแปลงวิธีดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. การขอรับการสนับสนุนแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้วและฝนทิ้งช่วง ปี 2565
3. การใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจ่ายเงินตามคำพิพากษาของศาล

ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม(นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าวด้วย

TOP