Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดมหาสารคาม (คจพ.จ.) ครั้งที่ 1/2565

pll_content_description

TOP