Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2563

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม 401 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายเกียรติศักดิ์ จันทรา) เป็นประธาน  ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2563 โดยแรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) กรรมการและเลขานุการ รายงานผลการจัดสรรงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 งวดที่ 1 จำนวน 18 จังหวัด และสำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคามได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 472,500 บาท เป็นกิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านกำพี้ อำเภอบรบือโดยให้ดำเนินการในช่วงวันที่ 4 พฤษภาคม – 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อช่วยเหลือกำลังแรงงานที่ได้รับความเดือดร้อนด้านอาชีพจากสถานการณืภัยแล้ง หรือได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้มีงานทำ ให้มีรายได้ มีโอกาสในการประกอบอาชีพ

TOP