Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม (ศอ.ปส.จ.มค.) ครั้งที่ 3/2565

pll_content_description

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 4 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม (ศอ.ปส.จ.มค.) ครั้งที่ 3/2565 โดยมีรายละเอียดการประชุมดังนี้
1. เพื่อทราบ
1.1 โครงการประกาศสืบจับผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญตามหมายจับ ประจำปี 2565 ตรั้งที่ 1
1.2 สถานการณ์ยาเสพติด/บทวิเคราะห์ และแนวโน้มสถานการณ์ยาเสพติด
1.3 โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของแต่ละส่วนราชการ
2. เพื่อพิจารณา
2.1 การเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ที่ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษาตามประมวลกฎหมายยาเสพติด
2.2 การรับรองผลการสำรวจสภาพปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม – มีนาคม) ปีการประเมิน 2565

TOP