Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม (ศอ.ปส.จ.มค.) ครั้งที่ 9/2566

pll_content_description

วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 4 นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล (รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม (ศอ.ปส.จ.มค.) ครั้งที่ 9/2566 โดยมีรายละเอียดการประชุมดังนี้

  1. การแก้ปัญหาผู้ที่มีอาการทางจิตจากการใช้สารเสพติด
  2. โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566
  3. สถานการณ์ยาเสพติด/บทวิเคราะห์ และแนวโน้มสถานการณ์ยาเสพติด
  4. โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของแต่ละส่วนราชการ

สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคามมีผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2566 จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 โครงการ 1)โครงการอาสาสมัครแรงงานภัยยาเสพติด 2)โครงการป้องกัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (TO BE NUMBER ONE)

ทั้ง 2 โครงการมีการดำเนินการครบตามเป้าหมาย และการเบิกจ่ายครบ 100%

ทั้งนี้ นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ (แรงงานจังหวัดมหาสารคาม) มอบหมายให้ นางมนภรณ์ นุริตานนท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้

TOP