Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) มหาสารคาม ครั้งที่ 1/2564

pll_content_description

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม อาคารฝึกอบรม ชั้น 1 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม


รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) มหาสารคาม ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรับทราบผลการดำเนืนงานตามแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2564 ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข และพิจารณาจุดเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2565 -2570 และร่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2565 -2570 ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) เข้าร่วมประชุมฯ ด้วย

TOP