Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2565

pll_content_description


วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 409 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม) เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาดังนี้
1. พิจารณาโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 4 โครงการ เป็นเงิน 647,915 บาท
2. พิจารณาแผนการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
3. พิจารณาขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินโครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิสุขอนามัยการเจริญพันธุ์ และขจัดการกระทำความรุนแรงทุกรูปแบบแก่สตรีพิการ และเด็กพิการของสมาคมคนพิการและผู้ด้อยโอกาส อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จากสถานที่เดิม ณ โรงพยาบาลวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เปลี่ยนเป็น ณ ที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
4. พิจารณาเปลี่ยนแปลงคนค้ำประกันใหม่ 1 ราย
5. พิจารณาคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจำนวน 150 ราย เป็นเงิน 8,440,000 บาท
ทั้งนี้ นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบหมายให้ นางสาวศุภนิตย์ น้อยคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

TOP