Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ประชุมคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดมหาสารคาม

pll_content_description

“ประชุมคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดมหาสารคาม”

วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.ณ ห้องประชุม ๓๐๗ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายกนก ศรีวิชัยนันท์) เป็นประธานการประชุมคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดมหาสารคาม รับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (คุณสมบัติของผู้รับการคัดเลือก และขั้นตอนและวิธีดำเนินการคัดเลือก) และพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดมหาสารคาม 1) วิธีการคัดเลือกและแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการฯ

2) การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ระดับจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 มีข้าราชการ 12,372 คน สามารถคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ได้ 4 คน ซึ่งส่วนราชการในจังหวัดได้เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ จำนวน 9 หน่วยงาน 15 คน

ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) ร่วมประชุมฯ ดังกล่าวด้วย

TOP