Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ประชุมศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล

pll_content_description

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการสำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 4 ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ปลัดกระทรวงแรงงาน (นายไพโรจน์ โชติกเสถียร) เป็นประธานการประชุมช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล  โดยมีผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในส่วนภูมิภาค (5 เสือแรงงาน) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 76 จังหวัด ร่วมประชุม เพื่อรับฟังคำชี้แจงมาตรการการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล ของกระทรวงแรงงาน ผ่านระบบ Z00m

ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม ((นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมฯ ดังกล่าวด้วย

TOP