Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ครั้งที่ 2/2564

pll_content_description

วันพุธ ที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.รง.ชั้น 4 ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) เป็นประธานการประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ครั้งที่ 2/2564 เพื่อติดตามผลงาน/โครงการ และวางแผนการปฏิบัติงานเดือน ส.ค. – ก.ย.2564 ดังนี้

1. การเตรียมการนำเสนองค์กรคุณธรรมปี 2564 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคามต่อคณะกรรมการฯ เป็นคลิปวีดีโอ 3 นาที และเป็นรูปเล่ม (กรอบเนื้อหา/กิจกรรมและรูปภาพที่เกี่ยวข้อง)

2. แผนการลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อช่วยเหลือแรงงานกลุ่มเปราะบาง กระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ในส่วนของ สรจ.มค. ในเดือนสิงหาคม 2564

3. การปรับปรุง Web Site สำนักงานแรงงานจังหวัดฯ

4. การเสนอของบประมาณเพิ่มเติมปี 2564 (ครุภัณฑ์(ตู้เก็บเอกสาร) การซ่อมรถตู้ ค่าไฟฟ้า และการจัดทำตาข่ายพลาสติกรอบอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม เนื่องจากนกพิราบเข้ามาขับถ่ายบริเวณชายคาทุกชั้นของอาคาร

5. การจัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานของจังหวัดฯ

6. การเตรียมการประมูลขายอาหาร/เครื่องดื่มและอื่น ๆ ใต้ตึกกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

7. การจัดทำคู่มืออาสาสมัครแรงงาน

8. การจัดทำป้าย/สลิปต่าง ๆ ในสำนักงาน เช่น ป้ายกลุ่ม/ฝ่ายฯ ป้ายชื่อตั้งโต๊ะ(ภาษาไทย – อังกฤษ) ป้ายประหยัดพลังงาน ป้าย 5 ส. สลิปติดปลั๊กไฟ เป็นต้น

9. สรุปการติดตามสิทธิประโยชน์แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศเป็นรายปีไว้ เริ่มปี 2563 เป็นต้นมา


10. การเตรียมการประชุมคณะอนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำปี 2564 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 และการเตรียมข้อมูลรองรับการ่ตรวจราชการของผู้ตรวจกระทรวงแรงงาน (นายประทีป ทรงลำยอง) และคณะ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564

TOP