Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ประชุมหารือแผนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

pll_content_description

“ประชุมหารือแผนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ(ปลัดจังหวัดมหาสารคาม) เป็นประธานในการประชุมหารือแผนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โดยมีรายละเอียดการประชุมดังนี้

  1. โครงการ/แผนงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของแต่ละส่วนราชการ
  2. สถานการณ์ยาเสพติดในจังหวัดมหาสารคาม
  3. การจัดทำแผนยุทธการมหาสารคามเมืองปลอดยาเสพติด โดยเป็นการหารือร่วมกันในการร่วมบูรณาการ ยุทธการมหาสารคามเมืองปลอดภัยปี 2567 ทั้ง 5 มาตรการ ดังนี้

– มาตรการป้องกัน

– มาตรการปราบปราม

– มาตรการยึดทรัพย์

– มาตรการบริหารจัดการบูรณาการ สนับสนุน ติดตามกำกับ ด้วย PDCA

ทั้งนี้ นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ (แรงงานจังหวัดมหาสารคาม) มอบหมายให้ นางมนภรณ์ นุริตานนท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย

TOP