Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ประชุมเชิงปฎิบัติการ การเล่าเรื่อง (Story Telling) ครั้งที่ 6 เรื่อง “หลักเกณฑ์/วิธีการใหม่เพื่อขึ้นบัญชีตำแหน่งประเภทอำนวยการของ สป.รง.”

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ (แรงงานจังหวัดมหาสารคาม) ได้มอบหมายให้นางสาวศุภนิตย์ น้อยคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเล่าเรื่อง (Story Telling) ครั้งที่ 6 เรื่อง “หลักเกณฑ์/วิธีการใหม่เพื่อขึ้นบัญชีตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของ สป.รง.” โดยนางสาวนมิตา วายนต์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคลและผู้แทนจากกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านระบบ Zoom ซึ่งได้ให้ความรู้ ดังนี้
1. การดำเนินการคัดเลือกเพื่อเลือนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ตาม ว22/2540 และ ว 22/2553) หลักเกณฑ์เดิม
2. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการสังกัดสำนักงานปลดกระทรวงแรงงาน ตาม ว 15/2564 หลักเกณฑ์ใหม่
3. การวางแผนกำลังคน (กำหนดจำนวนคนเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน)
4. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการพิจารณา ประเภทอำนวยการ ระดับต้น – ระดับสูง
5. กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

TOP