Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการโครงการโคก หนอง นา ฟาร์มตัวอย่างฯ

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนเมษายน ณ ห้องประชุม ๔๐๙ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ในการนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคามได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการโครงการโคก หนอง นา ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านกำพี้ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ ร่วมกับผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างฯ และที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ จะได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป กำหนดเปิดโครงการพร้อมกันทั้ง 17 จังหวัด 30 ฟาร์มตัวอย่างฯ และ 1 จังหวัดนำร่อง ในวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม นี้

TOP