Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

แรงงานจังหวัดมหาสารคาม มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับบุคลากรในหน่วยงาน เป็นผู้มีคุณธรรม คุณธรรม ประพฤติเรียบร้อย และมีจิตอาสา

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) ได้มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับบุคลากรในหน่วยงานที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างที่ดี (เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีประพฤติเรียบร้อยและมีจิตอาสา) จำนวน 2 คน ได้แก่
1. นายอาระยะ กุดวงษา ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
2. นางสาวปาลิตา แสวง ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

TOP