Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

รองปลัดกระทรวงแรงงาน (นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์) ลงพื้นที่ติดตามโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ จ.มหาสารคาม

pll_content_description

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 11.30 น. รองปลัดกระทรวงแรงงาน (นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์) ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม สรุปภารกิจ ดังนี้

  1. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ณ ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม โดยมีหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทุกหน่วยงานร่วมให้การต้อนรับ โดยรอง ปรง.ได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานฯ
  2. ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรม : จ้างงานเร่งด่วน ฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านกำพี้ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยกล่าวว่า กระทรวงแรงงาน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีพระราชทานพื้นที่ในฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้กระทรวงแรงงานร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนด้านอาชีพ ภายใต้ “โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด – 19” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนที่ว่างงานจากผลกระทบโควิด มีงานทำ มีรายได้ เพื่อจุนเจือภายในครอบครัว โดยจัดสรรงบประมาณจำนวน 19.8 ล้านบาท ดำเนินการในพื้นที่ 17 จังหวัด 30 ฟาร์มตัวอย่าง ภายในระยะเวลา60 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม – 28 กรกฎาคม 2563 ปฏิบัติงานวันละ 8 ชั่วโมง หยุดเฉพาะวันอาทิตย์ ประชาชนจะได้รับค่าตอบแทนวันละ 300 บาทต่อคน ทั้งนี้ มีแรงงานเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 1,101 คน

รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า สำหรับจังหวัดมหาสารคาม มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 25 คน ขณะนี้ กำลังดำเนินการปรับพื้นที่ในพื้นที่แปลงปลูกเศรษฐกิจแบบผสมผสาน โดยได้เรียนรู้การตอนกิ่ง การปักชำ การทำเรือนเพาะชำ และสะพานไม้ไผ่อีกด้วย เข้ารับการฝึกฯ มาจากหลากหลายอาชีพ นอกจากนี้ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้เข้าไปช่วยสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามภารกิจเพิ่มเติม ได้แก่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดฯ จะเข้าไปส่งเสริมและแนะแนวอาชีพโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพสู้วิกฤติ Covid-19 หลักสูตรการแปรรูปน้ำอ้อยสด เป้าหมาย 20 คน ในวันที่ 20 มิถุนายน 2563 และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฯ จะเข้าไปฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดุแลบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเล็กทางการเกษตร เป้าหมาย 24 คน ในวันที่ 27 มิถุนายน 2563 ต่อไป

TOP