Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ร่วมการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ.2565

pll_content_description

ร่วมการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ.2565.
วันอังพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ (รองนายกรัฐมนตรี) เป็นประธานแถลงข่าวผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของรัฐบาล ในการประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ.2565 โดยมีรายละเอียดการประชุมดังนี้
– ชี้แจงความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ในปี 2564 – 2565
– ชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ.2565 ในภาพรวมทั้ง 3 ส่วน พร้อมแผนผังกระบวนงาน (Work Flow) ตามสถานะของบุคคลที่อาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
– ชี้แจงกลไกลการส่งต่อระดับชาติ (Nation Referal Machanism – NRM) และระยะเวลาฟื้นฟูไตร่ตรอง (Reflaction Period – RP)
– ชี้แจ้งคู่มือ SOP “มาตรฐานการปฏิบัติงาน” การคัดกรองเบื้องต้น
– ชี้แจงการช่วยเหลือคุ้มครองเบื้องต้น และการยื่นของบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
– ชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการคดี
– ชี้แจงคู่มือการดำเนินคดี สำหรับคดีแรงงานเด็กและแรงงานบังคับ
สำหรับจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ (ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม) เป็นประธานในการเข้าร่วมการประชุมฯ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสงคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
ทั้งนี้ นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ (แรงงานจังหวัดมหาสารคาม) มอบหมายให้ นางชุติมา ผาลิกา นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ และนายฉัตรรวี จันจิรนิติวัฒน์ นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

TOP