Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

pll_content_description

“ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565”

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ บริเวณลานโดมอเนกประสงค์วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม  นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานแถลงข่าวการประดิษฐ์ผีเสื้อจากอัตลักษณ์ลายผ้าไหม ผ้าฝ้าย ของจังหวัดมหาสารคาม เพื่อนำไปประดับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา  12 สิงหาคม 2565 โดยมีกิจกรรมการฝึกอบรมการประดิษฐ์ผีเสื้อ จากผ้าไหม ผ้าฝ้าย โดยทีมอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม เป็นวิทยากร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วยผู้แทนจาก สำนักงานเหล่ากาชาด สมาคมส่งเสริมผ้าไทย เครือข่าย OTOP จังหวัด บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และตัวแทนอำเภอทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดมหาสารคาม

ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม(นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์  นางสาวปาลิตา  แสวง นักวิชาการแรงงาน และนายพชรพล  นพวงศ์ ณ อยุธยา  นักวิชาการแรงงาน ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

TOP