Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ร่วมกิจกรรมร้านมัจฉากาชาด ประจำปี 2565

pll_content_description


วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00-22.00 น. ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม
แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) เป็นประธานคณะทำงาน ร้านมัจฉากาชาด ประจำปี 2565 ประจำวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 (ตามคำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 1549/2565 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานร้านมัจฉากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2565) และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม หน่วยงานละ 4 คน รวม 20 คน) ร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ประจำจุดเปิดจ่ายรางวัล

TOP