Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ร่วมจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ.2564

pll_content_description


      วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมวสุ จังหวัดมหาสารคาม
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ) เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2564 โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม (พม.) ภายใต้แนวคิด “คนพิการร่วมนำการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้าสู่โลกใหม่หลังโควิด-19 อย่างยั่งยืน”
ในส่วนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคามทั้ง 5 หน่วยงาน ร่วมจัดงานฯ โดยจัดบูธนิทรรศการ รับสมัครงานคนพิการ และแจกสื่อประชาสัมพันธ์ รวมทั้งให้คำแนะนำด้านแรงงานแก่คนพิการที่มาร่วมงาน
แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ และรับประกาศเกียรติบัตรเนื่องในโอกาสให้การสนับสนุนการจัดงานวันคนพิการดีเด่น เนื่องในวันคนพิการสากลจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2564 และบุคลากรของสำนักงานฯ ที่ร่วมงานฯ ในครั้งนี้ ได้แก่ นางสาวศุภนิตย์ น้อยคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นายอาระยะ กุดวงษา นักวิชาการแรงงาน และนายฉัตรรวี จันจิรนิติวัฒน์ นักวิชาการแรงงาน

TOP