Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ รัชกาลที่ 9

pll_content_description

“ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ รัชกาลที่ 9”

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดหาสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ) เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสืบสานพระปณิธาน ทรงรับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรประกอบพิธีทอดผ้าป่า โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยตลอดมา ซึ่งในการทอดผ้าป่าครั้งนี้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมกันบริจาคเงินสมทบโครงการ เบื้องต้นเป็นเงินทั้งสิ้น 1,126,427.25 บาท

ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) เข้าร่วมในพิธีฯ ดังกล่าวด้วย

TOP