Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ร่วมนำเสนอจังหวัด TO BE NUMBER ONE และนำ TO BE NUMBER ONE บริษัทไทยเพิ่มพูนโฮมชอปรีเทลมหาสารคาม เข้าร่วมประกวด

pll_content_description

 

 

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 จังหวัดมหาสารคามนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (ดร. นพ. สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา) แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) และศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม (นายสมพร แปไธสง) นำชมรม TO BE NUMBER ONE และสมาชิกจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมงานมหกรรมประกวดผลการดำเนินงาน โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2565 โดยจังหวัดมหาสารคามมีชมรมเข้าร่วมการประกวด จำนวน 13 ชมรม
ทั้งนี้ สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ได้นำ TO BE NUMBER ONE บริษัทไทยเพิ่มพูนโฮมชอปรีเทลมหาสารคาม เข้าร่วมประกวด Setting สถานประกอบการด้วย ผลการประกวด สรุปดังนี้
1. จังหวัดมหาสารคาม พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1
2. ชมรม TO BE NUM BER ONEมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้รับรางวัลต้นแบบ ระดับเงิน ประเภทชมรมในอาชีวและอุดมศึกษา
3. ชมรม TO BE NUM BER ONEวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุมได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทชมรมในอาชีวและอุดมศึกษา
4. อำเภอเมืองมหาสารคามได้รับรางวัลอำเภอ TO BE NUMBER ONEดีเด่น
5. ชมรม TO BE NUM BER ONE เรือนจำมหาสารคามได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทชมรมในทัณฑสถาน
6. ชมรม TO BE NUM BER ONE ชุมชนบ้านนานกเขียน อ. เมืองมหาสารคามได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทชุมชนใน ภูมิภาค
7. ชมรม TO BE NUM BER ONEโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ อ. นาดูน ได้รับรางวัล ดีเด่น ประเภทชมรมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยม)

TOP