Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคามฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

pll_content_description


วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.30 น. ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดขุนพรหมดำริ อ.เมือง จ.มหาสารคาม
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ) เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ครั้งที่ 5/2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 เพื่อหารือ และร่วมพิจารณาผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมากับส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม มีข้อสั่งการเพิ่มเติม ดังนี้
1.) การขับเคลื่อนการนำ TPMAP ไปใช้ประกอบการแก้ไขปัญหาความยากจนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ ทั้งนี้ จังหวัดมหาสารคาม ตั้งเป้าดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 31 ส.ค.2565
2.) การดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในทุกเพศทุกวัยรวมทั้งนักเรียนในพื้นที่เขตเทศบาล
3.)ขอขอบคุณทุกภาคส่วนโดยเฉพาะนายอำเภอทุกอำเภอที่มีส่วนในการควบคุมจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งทำให้จุดความร้อนลดลงมาก
4.) การดำเนินโครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยให้ข้าราชการทุกคนปลูกต้นไม้คนละต้น ให้เลือกสถานที่ในการปลูกที่สะดวกเพื่อจะสามารถดูแลต้นไม้ได้ง่าย

ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) ได้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอเรื่อง สรุปอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 112 สาขา ให้ที่ประชุม เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ลูกจ้างและประชาชนทั่วไปทราบต่อไป

TOP