Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนเมษายน 2565

pll_content_description

 

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 8.30 น. ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดขุนพรหมดำริ ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ) เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคามฯ ประจำเดือนเมษายน 2565 เพื่อหารือ และร่วมพิจารณาผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมากับส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม สาระสำคัญ
1. การประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
2. รายงานสถานการณ์โรคโควิด – 19 และการฉีดวัคซีน
3. ผลการใช้จ่ายเงินฯ ปี 2565
4. รายงานข้อมูลสาธารณภัยและการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์
5. ความก้าวหน้าการด-เนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเชียงยืนและอำเภอชื่นชม (พชอ.)
ทั้งนี้ นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ (แรงงานจังหวัดมหาสารคาม ) เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าวด้วย

TOP