Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ร่วมประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดมห่าสารคาม ครั้งที่ 1/2565

pll_content_description

 

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 409 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม(นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าวด้วย

TOP