Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมหาสารคาม (ก.บ.จ.มค.) ครั้งที่ 4/2565

pll_content_description


วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 409 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมหาสารคาม (ก.บ.จ.มค.) ครั้งที่ 4/2565 พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขอความเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อดำเนินการ
โครงการสำรองตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Y2) 3 รายการ และเพื่อขยายผลโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น 3 รายการ
ทั้งนี้ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) และนายพัฒนพงษ์ พลเยี่ยม นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมประชุมฯ ด้วย

TOP