Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดมหาสารคาม

pll_content_description

“ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดมหาสารคาม”
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 409 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดมหาสารคาม
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและมอบหมายภารกิจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตาม 5 มิติได้แก่ มิติด้านสุขภาพ มิติด้านความเป็นอยู่ มิติด้านการศึกษา มิติด้านรายได้ และมิติด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ ทั้งนี้ มีครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือจำนวน 5,084 ครัวเรือน ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้มอบข้อสั่งการแต่งตั้งรองผู้ว่าฯ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเลขาฯ ทั้งนี้กำหนดลงพื้นที่ฯให้ความช่วยเหลือภายใน 31 สิงหาคม 2565
ทั้งนี้ นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางสาวศุภนิตย์ น้อยคำ นักวิชาการรงงานชำนาญการ และนายอาระยะ กุดวงษา เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าวด้วย

TOP