Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2565-2570 ครั้งที่ 1/2565

pll_content_description


วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม ชั้น 1 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2565-2570 ครั้งที่ 1/2565 โดยมีเนื้อหาสำคัญ ดังนี้
1. สรุปผลการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566-2570
2. ร่างเล่มแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2565
3. ร่างแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2565-2570 ใน 3 ภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ ภาคการเกษตร ภาคการผลิต และภาคท่องเที่ยวและบริการ

TOP