Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นประกอบการจัดทำ (ร่าง) แผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดมหาสารคาม (พ.ศ.2566-2570)

pll_content_description

ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นประกอบการจัดทำ (ร่าง) แผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดมหาสารคาม (พ.ศ.2566-2570)

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 409 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม) เป็นประธานในการประชุมระดมความคิดเห็นประกอบการจัดทำ (ร่าง) แผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดมหาสารคาม (พ.ศ.2566-2570) โดยมีรายละเอียดการประชุม ดังนี้

  1. รายงานความคืบหน้าโครงการฯ ภายใต้มาตรการชุมชน จำนวน 16 โครงการ
  2. รายงานความคืบหน้ากิจกรรมงานแถลงข่าว และกิจกรรม Matching คูปองดิจิทัล สำหรับเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม
  3. นำเสนอแนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง (City Data Platform : CDP)
  4. (ร่าง) แผนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจังหวัดมหาสารคาม พร้อมระดมความคิดเห็น โดย สำนักงานส่งเสริมดิจิทัล
  5. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “Smart City Ambassadors Road Show”

ทั้งนี้  นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ (แรงงานจังหวัดมหาสารคาม) มอบหมายให้ นางสาวศุภนิตย์ น้อยคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายฉัตรรวี จันจิรนิติวัฒน์ นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

TOP