Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนภารกิจ (จ้างงานเร่งด่วนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19) โครงการโคกหนองนาโมเดล “ฟาร์มตัวอย่าง”

pll_content_description

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านกำพี้ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นายเครือ บทนอก นวก.แรงงานชำนาญการ ในฐานะผู้แทนกระทรวงแรงงานร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนภารกิจ (จ้างงานเร่งด่วนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19) โครงการโคกหนองนาโมเดล “ฟาร์มตัวอย่าง” โดยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. กำหนดดำเนินการในพื้นที่ 18 จังหวัด 31 ฟาร์มตัวอย่าง ซึ่งจะมีพิธีเปิดพร้อมกันในวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 นี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากฝ่ายปกครอง ตำรวจภูธรจังหวัด ผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างฯ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่

TOP