Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ร่วมอบรมโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อขับเคลื่อนให้บุคลากรทุกระดับของกระทรวงแรงงาน

pll_content_description

 

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม ศปรง.มค. สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม

รองปลัดกระทรวงแรงงาน (นางบุปผา พันธุ์เพ็ง) เป็นประธานเปิดอบรมโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงแรงงาน กิจกรรมที่ 2 หัวข้อ “หลักธรรมของพระราชาสู่การครองตนของข้าแห่งแผ่นดิน” ประชาชน ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อขับเคลื่อนให้บุคลากรทุกระดับของกระทรวงแรงงานมีความรู้ความเข้าใจยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดีและนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานด้วยความชื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส นำไปสู่การปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อประโยชน์ส่วนรวม โดยมีผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมด้วย

ในส่วนของสำนักงานแรงงานจังหวัดฯ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) มอบหมายให้นายพัฒนพงษ์ พลเยี่ยม นักวิชาการแรงงาน และนายอาระยะ กุดวงษา นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมอบรมฯ ด้วย

TOP