Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดวันนัดพบแรงงาน MSU VIRTUAL CAREER FAIRS ประจำปีงบประมาณ 2565

pll_content_description

 

 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.45 น. ณ ห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง ชั้น 1 สำนักวิทยบริการ อาคาร B มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร. อรวิชญ์ กุมพล รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน และพัฒนาองค์กรดิจิทัล เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันนัดพบแรงงาน MSU VIRTUAL CAREER FAIRS ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม บูรณาการกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการประชาชนที่ประสงค์หางานทำ ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน ผู้จบการศึกษาใหม่ ได้เลือกตำแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถและความถนัดได้อย่างหลากหลาย ได้สมัครงานกับนายจ้าง/สถานประกอบการจำนวนมากในคราวเดียวกัน นอกจากนี้ ผู้สมัครงานยังได้ทราบแหล่งการจ้างงาน แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานและเป็นการรองรับผู้สำเร็จการศึกษาที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสมัครงาน ได้รับประสบการณ์จากการสัมภาษณ์ของนายจ้าง/สถานประกอบการก็สามารถพิจารณาเลือกผู้สมัครที่ต้องการได้เป็นจำนวนมากเช่นกัน รวมถึงเพื่อให้นักศึกษา ได้เตรียมความพร้อมทักษะที่จำเป็นสำหรับการหางานทำ เช่น การเขียนเรซูเม่ ที่น่าสนใจ แะบุคลิกภาพสำหรับการสัมภาษณ์งาน
ทั้งนี้ นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ (แรงงานจังหวัดมหาสารคาม) มอบหมายให้ นางชุติมา ผาลิกา นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ฯ ในครั้งนี้ด้วย

TOP