Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี 2 เมษายน 2565

pll_content_description


วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น. ณ วัดอภิสิทธิ์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางชุติมา ผาลิกา นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ นางวันนิภา เกษทองมา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี 2 เมษายน 2565 (กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก “กัณฑ์ฉกษัตริย์” เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนนำหลักธรรมจากมหาเวสสันดรชาดกมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

TOP