Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

pll_content_description

 

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมตักสิลาคอนเวนชั่นฮอล์ 1 โรงแรมตักสิลา มหาสารคาม
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 กิจกรรมที่ 1 การจัดฝึกอบรมหลักสูตรพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหนังสือเรียนที่เกี่ยวข้องสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ 2565 และปีถัดไปของจังหวัดมหาสารคามเกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบการเงิน การคลังและการพัสดุสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องโปร่งใส ลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ นางสาวศุภนิตย์ น้อยคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และว่าที่ร้อยตรีหญิงมนัสวิน เข็มมี นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

TOP