Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

สรจ.มหาสารคาม จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ ครั้งที่ 1/2560

pll_content_description

                 วันที่ 18 พ.ค. 2560 เวลา 10.00 น.

                 วันที่ 18 พ.ค. 2560 เวลา 10.00 น. นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม เพื่อพิจารณาปรับแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ จำนวน 1,051,494 บาท ผลการพิจารณา กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วนได้รับการพิจารณา 11 กิจกรรม กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ ได้รับการพิจารณา 14 รุ่น ซึง นายคเณศ พรตระกูลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดฯ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ จะได้จัดทำสรุปรายงานผล และจัดทำโครงการฯ เสนอ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม อนุมัติเพื่อดำเนินการต่อไป

 

TOP