Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

สรจ.มหาสารคาม จัดการประชุมหารือการจัดตั้งศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัด (ภาคประชาชน)และจัดตั้งหน่วยบริการชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ครั้งที่ 1/2564

pll_content_description

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 401 สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 4 ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม แรงงานจังหวัดมหาสารคาม (นางสาววิไลวรรณ เทียงดาห์) เป็นประธานการประชุมหารือการจัดตั้งศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัด (ภาคประชาชน)และจัดตั้งหน่วยบริการชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดมหาสารคาม แกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ (13 อำเภอ) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ  เพื่อพิจารณา ร่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดมหาสารคาม การพิจารณา/คัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อจัดตั้งหน่วยบริการชุมชน จำนวน 5 แห่ง (เป็นหน่วยที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานไปดำเนินกิจกรรม เช่น ศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา โครงการพระราชดำริ โครงการประกันสังคม 1 ตำบล 1 หมู่บ้านประกันสังคมทั่วไทย หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ โคกหนองนาโมเดล และ อสร.มีความพร้อม ฯลฯ) สถานที่ตั้งหน่วยฯ องค์ประกอบของการบริหารงานของหน่วย /แผนการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนหน่วยฯ ในระยะต่อไป

TOP