Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

สรจ.มหาสารคาม ตรวจเยี่ยมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งวดที่ 2)

pll_content_description

10 กรกฎาคม 2560 แรงงานจังหวัดมหาสารคาม นายคเณศ พรตระกูลพิพัฒน์ มอบหมายให้ จนท.ศบร.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย นางอุไรวรรณ วิเชียรโชติ ผู้ประสานงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งวดที่ 2) จังหวัดมหาสารคาม กิจกรรมพ้ฒนาทักษะฝีมือ = ตรวจเยี่ยมผู้เข้ารับการฝึกสาขาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ณ ที่ว่าการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ดำเนินการฝึกโดย สนพ.มหาสารคาม

 

TOP