Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดมหาสารคาม

สรจ.มหาสารคาม ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพฯ ปี 2560

pll_content_description

 วันที่ 27 มิ.ย.

 วันที่ 27 มิ.ย. 60 แรงงานจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นายเครือ บทนอก นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมกับอาสามัครแรงงานตำบลบรบือ นางสุพรรณ์ วงษ์สินอุดม ปิดโครงการและจ่ายเบี้ยเลี้ยงผู้เข้ารับการฝึกโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพฯ กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ : หลักสูตรการผูกผ้าและการพับผ้า ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดนาดีวราราม ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม

 

TOP